Türkiye`de Rotary

Kendinden Önce Hizmet

Ülkemizde 1954’de kurulup,1955’de Charter alarak faaliyete başlayan ilk kulüp Ankara Rotary Kulübüdür. İlk Kulübün ardından, 1956’da Istanbul Rotary Kulübü, 1961’de İzmir Rotary Kulübü, 1963’de Bursa Rotary Kulübü, 1965’de Çankaya Rotary Kulübü, 1966’da Samsun Rotary Kulübü faaliyete başlamıştır.

Günümüzde 2420, 2430 ve 2440 numaralar ile 3 Bölge Federasyonu ve 240’ın üzerinde Rotary Kulübü ve 8.000 civarında Rotaryen bulunmaktadır.

Dörtlü Denet Etik Bildirge

1954-1955 dönemi Uluslararası Rotary Başkanı Herb Taylor tarafından önerilen ve uygulanmaya başlanan mesajlar:

Düşündüğümüz, söylediğimiz ve/veya yaptığımız şeyler;

Gerçeğe Uygun mu?

İlgililerin tümü için adil mi?

İyi niyet ve daha iyi dostlukları sağlayacak mı?

İlgililerin tümü için yararlı mı?

Bu durumda;

İş ve meslek insanlarına birbirine destek olma olanağı sağlar.

Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.

Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek, yapıcı çalışmalarla topluma yararlı olmalarını sağlar.

Dünya devletleri arasında, ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına yardımcı olur.

Rotary Ayları

TemmuzOkuma-yazma ayı
AğustosÜyelik ve Genişleme ayı
EylülYeni Nesiller ayı
EkimMeslek Hizmetleri ayı
KasımRotary Vakfı ayı
AralıkRotary Ailesi ayı
OcakRotary tanıtım ve bilinçlendirme ayı
ŞubatDünya anlayış ayı
MartBölge Asamblesi ve Rotaract ayı
NisanDergi ayı
MayısBölge konferans ayı
HaziranRotary dostluk ve tanışıklık ayı

Kulüp Asamblesi

Uluslararası Rotary ve Guvernör’ün hedefleri doğrultusunda; kulübün dönem hazırlığının, hedeflerinin, planlarının projelerinin saptanması, takibi ve sonuçlandırılması amacıyla kulüpler dönem içinde toplam 6 adet asamble yapar.

1. Asamble: Uluslararası Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri görüşülerek, kulübün projeleri ve hizmetleri saptanır. Dönem Başlamadan, Bölge Konferansından sonra Mayıs ayı içinde yapılır.

2. Asamble: İlk asamblede belirlenen hedeflerle ilgili değerlendirme ve komitelerin çalışma programları belirlenir ve Temmuz ayı içinde yapılır.

3. Asamble: Guvernör / Guvernör Yrd.nın katılacağı 4.asamble öncesinde hazırlık amacıyla Eylül – Aralık ayları içinde yapılır.

4. Asamble: (Resmi Asamble) Guvernör ve Yardımcısının katıldığı asamblede dönem başından itibaren yapılan ve sonuçlandırılan projeler ile ileriye dönük projeler görüşülür.

5. Asamble: Planlanmış ve gerçekleştirilmiş projeler değerlendirilmek üzere Ocak veya Şubat ayı içinde yapılır.

6. Asamble: Hizmetlerin son durumu gözden geçirilerek, Bölge Konferansından sonra, dönem bitmeden Mayıs ayı içinde yapılır.

Kulüp Yönetim Kurulu

Kulüp Yönetim Kurulu, kulübün yönetim organıdır ve Başkan, Sekreter, Sayman, Geçen Dönem Başkanı ile Gelecek Dönem Başkanı’ndan oluşur. Yönetim Kurulu kendi içinden bir üyesini de Başkan Yardımcısı olarak atar. Bu üyenin Gelecek Dönem Başkanı olması, kendisinin deneyim kazanması açısından tavsiye edilir. Yönetim Kurulu, Başkan tarafından doğrudan seçilmemiş olmakla beraber, planlamaların tamamlanmasında ve kulüp hedeflerinin gerçekleştirilmesinde Başkanla yakın çalışma içerisindedir.

Kulüp Komitelerinin faaliyeti için gerçekçi miktarda para sağlayacak bir bütçe geliştirilmesi ve acil durumlarda bütçede yer almayan her türlü harcamayı veya fasıllar arası aktarmayı onaylaması nedeniyle yakın çalışma gerekmektedir.

Potansiyel Kulüp üyelerinin gerekli şartlara haiz olup olmadığına ve mevcut bir sınıflandırmaya uyup uymadığına Yönetim Kurulu karar verir.

Başkan kulüp program ve politikalarının etkili bir şekilde uygulanmasını denetlediği için Yönetim Kurulu ile birlikte çalışma yapar.

Aynı şekilde Rotary’ nin amaçlarını geliştirecek yeni ve yaratıcı yolları teşvik etmede Başkan ve Yönetim Kurulu ortak çalışma yaparlar.

Toplum ve dünyadaki mevcut eğilimler değerlendirilir ve kulübün amaçları doğrultusunda bu eğilimlerden nasıl yararlanılabileceğine karar verilir. Planlama ve bütçe ile ilgili konuklardaki ortak çalışma özel toplantılarda olmalıdır. Diğer pek çok konu Genel Kurul’da da (olağan kulüp toplantısında) görüşülebilir.

Kulüp Sekreterleri İle Birlikte Çalışma

Kulüp Başkanı’nın dönem içindeki en yakın çalışma arkadaşıdır. Başkan olarak gerek haftalık toplantı programlarını gerekse uzun vadeli planları Kulüp Sekreteri ile birlikte gerçekleştirir. Hedefleri gerçekleştirmek için üyeleri yönlendirme görevini sekreterden düzenli olarak alacağı en güncel bilgilerle sağlar. Kulüp Sekreteri kulübün idari olarak her türlü bilgisini (üye kayıtları, toplantı devam kayıtları, toplantı tutanakları, Yarıyıl Raporları, üyelik ile ilgili tüm işlemleri ve varsa Rotary ofisi ile ilgili tüm işlemler) elinde tutar ve Başkan’ı yönlendirir. Bu bağlamda Sekreter kulüp faaliyetlerini koordine edebilmek adına Başkanın fiili en yakın yardımcısıdır.

Kulüp Saymanı İle Çalışma

Sağlıklı bir kulüp finansman yönetimi, bir kulübün başarısının devamında çok önemli rol oynar. Kulüp Başkanı’nın her zaman finansal durum ile ilgili bilgiye sahip olması gerekir. Sayman ile yapılacak düzenli toplantılar, sorunları çıkmadan önlenmesi için etkili bir araçtır. Kulübün mali işlerini yürüten sayman aynı zamanda mali raporları hazırlayarak ve bütçenin yapılmasında etkin rol oynayarak Başkan’a destek olur. Dönem sonlarında Genel Kurul’a kulüp fonları ile ilgili hesabı başkan ve sayman birlikte verirler.

Toplantı Sorumlusu İle Birlikte Çalışmak

Başkan’ın haftalık toplantıların olağan gidişatına konsantre olabilmesi, kesintisiz sürdürülebilmesi için en büyük destekçisi Toplantı Sorumlusu’dur. Yakın çalışma kulübün saygınlığını azaltabilecek her türlü olayı önlemede büyük etkendir.

Kulüp Komiteleri İle Çalışmak

Komiteler, kulübü güçlendirecek proje ve faaliyetleri planlar, tanıtır ve uygulamaya koyarlar. Komiteler etkin çalışmazsa hedeflerin çoğu gerçekleşmez. Kulübün lideri olarak Başkan, her komiteye hedefine ulaşabilmesi için danışmanlık ve rehberlik edip, Komite faaliyetlerini yakından izler, gerektiğinde motive eder. BÖLGE İLE ÇALIŞMAK Yöntem El Kitabı’na göre Bölge, her Rotary kulübünün Rotary’nin amaçlarını ileriye götürmesine yardımcı olmak için vardır. Bölgedeki liderlerin ana sorumluluğu etkili kulüpleri desteklemektir. Bu amaçla bölge;

Üyelik ve hizmet projeleri gibi çeşitli konularda kulüplere rehberlik sağlar.

Benzer konu ve projeleri olan kulüplerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Rotaryenlere bölge seviyesinde hizmet edebilme fırsatı tanır.

Kulüp komite ve üyeleri ile detaylı bilgileri paylaşır.

UR Vakfı programlarını koordine eder.

Bölge İle Çalışmak

Yöntem El Kitabı’na göre Bölge, her Rotary kulübünün Rotary’nin amaçlarını ileriye götürmesine yardımcı olmak için vardır. Bölgedeki liderlerin ana sorumluluğu etkili kulüpleri desteklemektir. Bu amaçla bölge;

Üyelik ve hizmet projeleri gibi çeşitli konularda kulüplere rehberlik sağlar.

Benzer konu ve projeleri olan kulüplerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Rotaryenlere bölge seviyesinde hizmet edebilme fırsatı tanır.

Kulüp komite ve üyeleri ile detaylı bilgileri paylaşır.

UR Vakfı programlarını koordine eder.

Bölge Guvernörü İle Çalışmak

Bölgedeki kulüplerin yönetimi doğrudan Guvernör’ün denetimi altındadır. Ancak Guvernörün kulüplerin günlük çalışmalarına etkisi azdır. Guvernör, temelde;

Kulüplere daha etkili olabilmeleri için gereken öneri ve teşvik sağlar.

Başkanları bölge faaliyet ve fırsatlarından haberdar eder.

Uluslararası Rotary’nin bir yetkilisi olarak Rotary kurallarının doğru işlemesini denetler, sağlar

Guvernör Yardımcısı İle Çalışmak

Guvernör kulüplerin etkili bir şekilde çalışmalarına ve amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir Grup Guvernör Yardımcısı atar. Guvernör Yardımcısı kendisine verilen coğrafi bölgedeki kulüplerle birlikte çalışmaktan sorumludur. Guvernör Yardımcısı’nın bu bağlamdaki çalışmaları aşağıda yer almaktadır:

Guvernör ile kulüpler arasındaki bağlantıyı sağlamak.

Kulüplere hizmet projelerinde yardımcı olmak.

Kulüpleri Guvernör’ün önerilerine uymaya teşvik etmek.

Club Central’ı kullanarak Gelecek Dönem Başkanları’nın Kulüp hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak.

Bu hedeflerin gelişimini düzenli olarak gözden geçirmek, gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik yapmak.

Grubundaki her kulübü en az üç ayda bir kez ziyaret etmek, Başkan ve Sekreter ile önemli kulüp konularının görüşüldüğü önceden planlanmış toplantılar yapmak.

Guvernör’ün Resmi Ziyaretini planlamak ve programlamak.

Resmi ziyaret sırasında Guvernör’e eşlik etmek.

Geleceğin Bölge liderlerini teşhis ve teşvik etmek.

Bölge Komiteleri İle Çalışmak

Her bölgenin yapısı değişiklik gösterse de bölge komiteleri kulüplerin hedeflerini gerçekleştirmede özel bilgiler ve deneyimleri ile yardımcı olurlar. Bölge Komiteleri kulüp komiteleri ile müşterek çalışırlar.

Kulüp Danışma Kurulu

Rotary kulübü Dönem Başkanı, kulübe üye tüm Geçmiş Dönem Başkanları ve seçilmiş / saptanmış Gelecek Dönem Başkanlarından oluşur. Başka bir kulüpte Başkanlık yapmış üye bu kulübe transfer oldu ise bu kulübün Danışma Kurulu üyesi olur. Danışma Kurulunun başkanı Dönem Başkanıdır. Kulüp Danışma Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görevleri sürdürür.

Kulüp Stratejik Planlama Kurulu

Dönem Başkanının önerisi ile Kulüp Danışma Kurulu tarafından seçilen üç Geçmiş Dönem Başkanından oluşur. Dönem Başkanı ve Gelecek Dönem Başkanları ile seçilmiş/saptanmış Gelecek Dönem Başkan Adayları kurul toplantılarına katılırlar. Kulüp Stratejik Planı’nın hazırlanması, yıllara bağlı olarak revize edilmesi ana görevidir. İzleyen üç Başkan mutabık kalırsa üç yıl için seçilmesi önerilir. Kulüp Stratejik Planlama Kurulu Yönetmeliğinde belirtilen görevleri sürdürür.